Αναβάθμιση/Στελέχωση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου τόσο σε προσωπικό όσο και σε υποδομές

Αναβάθμιση/Στελέχωση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου τόσο σε προσωπικό όσο και σε υποδομές για να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των εργαλείων χρηματοδότησης. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού θα είναι ικανή να εκπονεί μελέτες και να καταθέτει προτάσεις σε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ορισμός Αντιδημάρχου ανάπτυξης με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διεκδίκηση πόρων για έργα στο Δήμο.