Δράσεις για αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές, στις δραστηριότητες του δήμου και γενικότερα στα κοινά