Ενεργοί ρόλοι και αρμοδιότητες στους προέδρους και τα συμβούλια των κοινοτήτων

Ενεργοί ρόλοι και αρμοδιότητες στους προέδρους και τα συμβούλια των κοινοτήτων, ώστε να γίνει η κοινότητα βασικό κύτταρο του Δήμου.