Επένδυση στις Α.Π.Ε.

  Ενέργεια

Επένδυση στις Α.Π.Ε. στο πλαίσιο των Ενεργειακών Κοινοτήτων εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια, ανεμογεννήτριες κλπ) με τη σύμπραξη ιδιωτών όπου κρίνεται σκόπιμο.