Επιδίωξη δημιουργίας άτυπου “Συμβουλίου Δημάρχων”

Επιδίωξη δημιουργίας άτυπου “Συμβουλίου Δημάρχων” (σε εθελοντική βάση) στο οποίο θα συμμετέχουν ο Δήμαρχος και όλοι οι πρώην Δήμαρχοι Αργοστολίου, Ελειού Πρόννων, Λειβαθούς και Κεφαλονιάς για μεταβίβαση εμπειρίας και εξασφάλιση της συνέχειας στον Δήμο.