Λογοδοσία με χρήση συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης ανά τομέα

Λογοδοσία με χρήση συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης ανά τομέα. Η λογοδοσία θα συνδέεται με τους στόχους κάθε έτους ώστε να φαίνεται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Δήμου.