Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για τους ξενόγλωσσους μόνιμα διαμένοντες στο Δήμο

  Παιδεία

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για τους ξενόγλωσσους μόνιμα διαμένοντες στο Δήμο, μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ).