Σύνδεση της κτηνοτροφικής και βιοτεχνικής παραγωγής με τις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις

Σύνδεση της κτηνοτροφικής και βιοτεχνικής παραγωγής με τις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις ώστε όλα τα προϊόντα που καταναλώνονται στις τουριστικές μονάδες να είναι προϊόντα τοπικής παραγωγής.