Θεματική ενότητα : Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

Δημιουργία εβδομαδιαίων ή μηνιαίων υπαίθριων αγορών σε κάθε Δημοτική ενότητα όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να πωλούν τοπικά προϊόντα και προϊόντα κατασκευής/παρασκευής..

περισσότερα..

Υλοποίηση κυκλοφοριακών μελετών για όλες τις τουριστικές περιοχές ώστε η κίνηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να είναι ομαλή και ασ..

περισσότερα..

Συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία πάρκου νεοφυών επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την επιστροφή των νέων επιστημόνων στην Κεφα..

περισσότερα..

Σύνδεση της κτηνοτροφικής και βιοτεχνικής παραγωγής με τις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις ώστε όλα τα προϊόντα που καταναλώνονται στις τουριστικές μονάδες να είναι προϊόντα τοπικής παρα..

περισσότερα..

Διεκδίκηση & αξιοποίηση με κάθε τρόπο των διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και όλα τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι (ή θα είναι σύντομα) διαθέσιμα μέσω της αναβαθμισμένης Διεύθυνσης Προγραμματισμού του ..

περισσότερα..