Θεματική ενότητα : Οργάνωση και λειτουργία του Δήμου

Αναβάθμιση/Στελέχωση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου τόσο σε προσωπικό όσο και σε υποδομές για να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των εργαλείων χρηματοδότησης. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού θα είναι ικανή να εκπονεί μελέτες και να καταθέτει προτάσεις σε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ορισμός Αντιδημάρχου ανάπτυξης με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διεκδίκηση πόρων για έργα στο ..

περισσότερα..

Σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και των ορίων δικαιοδοσίας ανάμεσα στον Δήμο Αργοστολίου και σε όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια, Υπουργεία κτλ). Διεκδίκηση των αρμοδιοτήτων που θα κριθεί συλλογικά ότι πρέπει να αναλάβει εξ’ολοκλήρου ο ..

περισσότερα..

Λογοδοσία με χρήση συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης ανά τομέα. Η λογοδοσία θα συνδέεται με τους στόχους κάθε έτους ώστε να φαίνεται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του ..

περισσότερα..

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στις ανάγκες των Δημοτών και κατ’επέκταση στα αναγκαία έργα ώστε τα περιορισμένα χρήματα που είναι διαθέσιμα να έχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη βελτίωση της καθημερινότητας των δη..

περισσότερα..

Καταγραφή όλων των Δημοτικών Συμβουλίων και όλων των δημόσιων συνεδριάσεων οργάνων και επιτροπών του Δήμου και διάθεση για προβολή στο Διαδίκτυο μέσω του website του Δήμου. Ενημέρωση με αυτόν τον τρόπο και των ετεροδημοτών για τις εξελίξεις στον Δήμο Αργοστ..

περισσότερα..

Επιδίωξη δημιουργίας άτυπου “Συμβουλίου Δημάρχων” (σε εθελοντική βάση) στο οποίο θα συμμετέχουν ο Δήμαρχος και όλοι οι πρώην Δήμαρχοι Αργοστολίου, Ελειού Πρόννων, Λειβαθούς και Κεφαλονιάς για μεταβίβαση εμπειρίας και εξασφάλιση της συνέχειας στον..

περισσότερα..

Προγραμματισμένες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων με τη συμμετοχή των αρμόδιων αντιδημάρχων, προέδρων και συμβούλων κοινοτήτων, επικεντρωμένες σε τοπικά θ..

περισσότερα..

Ορισμός τοπικών αντιδημάρχων με ενισχυμένες αρμοδιότητες, που θα λειτουργούν πραγματικά «αντί του δημάρχου» μέσα στα όρια της δημοτικής τους ενότητας. Σύνταξη Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος κάθε Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων, λαμβάνοντας ουσιαστικά υπόψη τις προτάσεις..

περισσότερα..

Ενεργοί ρόλοι και αρμοδιότητες στους προέδρους και τα συμβούλια των κοινοτήτων, ώστε να γίνει η κοινότητα βασικό κύτταρο του ..

περισσότερα..